facebook
حج
۱۱ام آبان، ۱۳۸۷

اما این هست که دین توحید را نیز ، در تحقق اجتماعیش ، دین شرک کرده اند، شرک پنهان در نقاب توحید !و چه هولناک تر و با دوام تر! […]

حج