facebook
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۱
۱۱ام دی، ۱۳۸۹

یک روز حسین زاده(عطار پور)، شکنجه گر ساواک شاه مرا از سلول احضار کرد و در آنجا پدر پیر و زجر دیده ام را دیدم که دوران زندانش پایان یافته […]

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۱