facebook
شریعتی، خداپرست سوسیالیست/از دکتر سیدهاشم آقاجری
۱۵ام بهمن، ۱۳۸۸

سه اصل طلایی که همچون سه ضلع به هم پیوسته مثلث اندیشه دکتر شریعتی را می سازد عرفان، برابری و آزادی است. اصل برابری که وی آن را در سوسیالیسم […]

شریعتی، خداپرست سوسیالیست/از دکتر سیدهاشم آقاجری