facebook
دیدگاه شریعتی در باب روحانیت
۳۱ام مرداد، ۱۳۹۱

مخالفت شریعتی با روحانیت را نباید تنها از یک زاویه نگریست و نباید با احساسات و دفاع از یک طبقه و یا به عنوان مخالفت با دین و اسلام و […]

دیدگاه شریعتی در باب روحانیت