facebook
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۳
۱۳ام دی، ۱۳۸۹

داریوش ارجمند: یک بار از دکتر شریعتی پرسیدم: “حالا که از زندان بیرون آمده ای چه می کنی؟”  دکتر شریعتی گفت: “مشغول پیر شدن هستم”

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۳