facebook
شریعتی و دانشجویان
۲۷ام فروردین، ۱۳۹۰

شریعتی با دانشجویان بسیار صمیمی بود و این رابطه از چارچوب روابط استاد – شاگردی فراتر می رفت . دکتر محمد مهدی ناصح از شاگردان شریعتی در آن زمان در […]

شریعتی و دانشجویان