شریعتی و دانشجویان

شریعتی با دانشجویان بسیار صمیمی بود و این رابطه از چارچوب روابط استاد – شاگردی فراتر می رفت . دکتر محمد مهدی ناصح از شاگردان شریعتی در آن زمان در این باره می گوید : … از خاطراتم با دکتر این است که ایشان خیلی با دانشجویان خصوصی و نرم بود . با آنها قدم می زد . با آنها به تریا می رفت و چای می خورد . حتی با ما در حیاط همین...