facebook
استخدام شریعتی در دانشکده ادبیات مشهد
۲۷ام فروردین، ۱۳۹۰

باری زندگی علی در مشهد چنین می گذشت تا اینکه توسط دوستان مطلع شد که در تهران وزارت فرهنگ نیاز به کارشناس امور درسی دارد و از طریق همان دوستان […]

استخدام شریعتی در دانشکده ادبیات مشهد
شریعتی و بوروکراتهای دانشکده
۲۶ام فروردین، ۱۳۹۰

بخش دیگری از روابط علی در دانشکده ادبیات مشهد مربوط به چگونگی روابط او با دکتر متینی۱ رئیس دانشکده و گروه آموزشی تاریخ بود : دکتر شریعتی در عرصه رسالتی […]

شریعتی و بوروکراتهای دانشکده