facebook
شریعتی در خدمت اندیشیدن
۶ام آذر، ۱۳۸۸

عباس منوچهری -افکار شریعتی تا چه حد به سنت گرایانی که در مواجهه با مدرنیته نمی خواستند از دنیای سنت بیرون آیند، خدمت کرد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم رجوع […]

شریعتی در خدمت اندیشیدن