facebook
تولدی دیگر
۸ام بهمن، ۱۳۸۸

منبع : دفترهای سبز،عارفانه ها،دکتر علی شریعتی،به کوشش دکتر محمد رضا حاج بابایی من اکنون ایستاده ام و خود را می نگر م که دارم از پس تکه ابرهای نمودین […]

تولدی دیگر