شریعتی در زندان

مقاله اختصاصی از دکتر رضا براهنی درباره دکتر علی شریعتی یک: سال ۱۳۵۲ به گمانم اواخر مهر، بسته سیگاری که پس از باز شدن در سلول دستم می‌دهند، سیگار «زر» است. من می‌گویم: «این سیگار من نیست.» نگهبان می‌پرسد: «مگه دکتر تو نیستی؟» من بی‌اختیار متوجه نوشته‌ی روی سیگار می‌شوم. نوشته است: «دکتر شریعتی.» می‌گویم: «من سیگار «زرین» می‌کشم.» این «زره» است. سیگار را از دستم می‌گیرد. در سلول را می‌بندد و می‌رود. پس دکتر...