facebook
زن عشق می کارد و کینه درو می کند
۲۲ام مرداد، ۱۳۸۹

زن عشق می کارد و کینه درو می کند… دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر… می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار […]

زن عشق می کارد و کینه درو می کند