facebook
تنها راه می رود، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود. یکبار دیگر ابوذر!
۲۴ام مرداد، ۱۳۸۹

نمایش «یکبار دیگر ابوذر» در سال ۵۱، درست یکی دوماه قبل از تعطیلی حسینیه، در زیر زمین ارشاد برگزار شد. این نمایش باعث ترس ساواک شد، به این دلیل که […]

تنها راه می رود، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود. یکبار دیگر ابوذر!