شریعتی و سنت

رزونامه کیهان، خرداد، دوشنبه 31 خرداد 1378، ص 7. دکتر شریعتی در واقع در یک مجموعه ای می گنجد که تفکر سنتی را نفی می کند و راه به آینده دارد و نفی این تفکر سنتی حالا چیز جایش باشد برای سنت گراهای ما یک احساس خطر به وجود می آورد. صرف نظر از این …

شریعتی و سنت ادامه »