شریعتی و سنت

رزونامه کیهان، خرداد، دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۷۸، ص ۷٫ دکتر شریعتی در واقع در یک مجموعه ای می گنجد که تفکر سنتی را نفی می کند و راه به آینده دارد و نفی این تفکر سنتی حالا چیز جایش باشد برای سنت گراهای ما یک احساس خطر به وجود می آورد. صرف نظر از این که این شخص حرف درست می زند یا نه؟