برچسب: سوسیالیست

شریعتی و اسلام سیاسی چپ در ایران

بسیاری از شاگردان شریعتی، پس از درگذشت وی و در جریان انقلاب، به پیروان امام خمینی پیوستند و مفاهیم و اندیشه های او را در نیز به گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی وارد نمودند. شریعتی متفکری بود که خود هیچ سازمان و حزب و مکتبی ایجاد نکرد، اما تاثیری عمیق بر جریانات پس از خود برجای نهاد و او را همواره اگر چه نه مهمترین، اما دست کم از مهمترین پیشگامان اسلام سیاسی و ایدئولوژیک در...

شریعتی، خداپرست سوسیالیست/از دکتر سیدهاشم آقاجری

سه اصل طلایی که همچون سه ضلع به هم پیوسته مثلث اندیشه دکتر شریعتی را می سازد عرفان، برابری و آزادی است. اصل برابری که وی آن را در سوسیالیسم جست وجو می کرد در شخصیت صحابی صدیق پیامبر یعنی ابوذر نمادین می شد. همان که نخستین کتاب ترجمه یی خود را با نام او آغاز کرد و ابوذر خداپرست سوسیالیست نوشته شده جوده السحار را در سال ۱۳۳۴ ترجمه و منتشر ساخت و سرانجام...