facebook
اشاره ای به سیاست الهیاتی در آرای شریعتی
۲۱ام مهر، ۱۳۹۰

شریعتی در سیاست الهیاتی خود هیچ اعتقادی به فرد و حقوق و آزادی های فردی ندارد. (هرچند ناگزیر باشد ذهنیت فردی را آن هم نه در معنای فلسفی اش بپذیرد.) […]

اشاره ای به سیاست الهیاتی در آرای شریعتی