شریعتی، خداپرست سوسیالیست/از دکتر سیدهاشم آقاجری

سه اصل طلایی که همچون سه ضلع به هم پیوسته مثلث اندیشه دکتر شریعتی را می سازد عرفان، برابری و آزادی است. اصل برابری که وی آن را در سوسیالیسم جست وجو می کرد در شخصیت صحابی صدیق پیامبر یعنی ابوذر نمادین می شد. همان که نخستین کتاب ترجمه یی خود را با نام او …

شریعتی، خداپرست سوسیالیست/از دکتر سیدهاشم آقاجری ادامه »