شاهنامه و فردوسی حکیم

فردوسی شاهنامه را می‌سازد و شاهنامه فردوسی را. فردوسی، در آغاز، دهقان زاده وطن پرستی بوده که طبع شعر داشت، و سی و پنج سال بعد، که شاهنامه را به پایان برد، حکیم ابوالقاسم فردوسی معروف شد: هومر شرق، یعنی سراینده شاهنامه. اختلاف عظیم میان این دو شخصیت، کارِ شاهنامه است. شاهنامه نیز، سراینده فردوسی، …

شاهنامه و فردوسی حکیم ادامه »