غربت شرقی انسان

 حکمت‌و فلسفه– اشرف‌السادات علوی‌نیا: دکتر علی شریعتی از تاثیرگذارترین روشنفکران دهه۵۰ ایران بوده است. او که با ایده «بازگشت به خویشتن» به عرصه منازعات فکری و ایدئولوژیک و بعضا سیاسی ایران دهه۵۰ آمده بود، با توجه به نقاط رهایی‌بخش معارف اسلامی و با تاثیرپذیری از آرای اندیشمندان غرب، تفسیری نوین در این عرصه از خود بر جای گذاشت. شریعتی که بخشی از تحصیلاتش را در غرب تکمیل کرده بود، با آرای برخی از اندیشمندان...