facebook
سرچشمه را نمی‌توان آلود! در رد آرای اکبر گنجی – بخش دوم
۱۷ام دی، ۱۳۸۸

بخش دوم: بنابراین اگر شریعتی در آن کتاب و یا هر جای دیگر از حق و صلاحیت ذاتی رهبر انقلاب و یا ضرورت تعلیق دموکراسی تا مدتی سخن می‌گوید قاعده […]

سرچشمه را نمی‌توان آلود! در رد آرای اکبر گنجی – بخش دوم