برچسب: شریعتی و آزادی

سرنوشت آزادی

آزادی! در دامن اسارت می زاید٬ در زنجیر رشد می کند٬ از ستم تغذیه می کند٬ با غصب بیدار می شود… های… این سرنوشت آزادی است! دکتر علی شریعتی

شریعتی و آزادی..!

ای آزادی، تو را دوست دارم، به تو نیازمندم، به تو عشق می ورزم، بی تو زندگی دشواراست، بی تو من هم نیستم ؛ هستم ، اما من نیستم ؛ یک موجودی خواهم بود توخالی ، پوک ، سرگردان ، بی امید ، سرد ، تلخ ، بیزار ، بدبین ، کینه دار ، عقده دار ، بیتاب ، بی روح ، بی دل ، بی روشنی ، بی شیرینی ، بی انتظار ، بیهوده...