برچسب: شریعتی و سروش

«شریعتی‌ و فلسفه»‌ به روایت‌ عبدالکریم‌ سروش‌

نام‌ دکتر شریعتی‌ همچنان‌ زنده‌ است‌ و همه‌ی‌ علایم‌ و قراین‌ هم‌ بر این‌ گواهی‌ می‌دهند. اکنون‌ ما در خانه‌ی‌ او در دانشکده‌ای‌ هستیم‌ که‌ به‌ نام‌ او نامیده‌ شده‌ است‌. دانشجویان‌، استادان‌، علاقه‌مندان‌ و طرفداران‌ اندیشه‌ی‌ او در این‌ ظهر گرم‌ تابستان‌ با تجمّع‌ فوق‌العاده‌ی‌ خود در این‌ محضر نشان‌ می‌دهند که‌ پس‌ از هفده‌ سال‌ خموشی‌، او همچنان‌ گویا و زبان‌آور است‌ و آتشی‌ که‌ در خرمن‌ اندیشه‌ی‌ خلقی‌ زده‌ است‌ همچنان‌ شعله‌...

سروش : شریعتی یک راه بود نه یک منزل

سروش : شریعتی در مقام هوشمندی انسان موهوبی بود. یعنی نعمت خداوند بر او فراوان بود و از این نظر با آدمیان دیگر تفاوت محسوسی داشت. اما آنچه اکنون برای ما بسیار پر ارزش و اهمیت است یکی درد شناسی و دیگری دلیری او در اظهار درد و سومی وسعت نظر و همت بلند اوست. که این هرسه برای ما سرمشق است. شاعری عرب می گفت: وقتی به دنبال هدفی هستی به کمتر از ستاره...

عبدالکریم سروش کافی نیست

طرح‌های موجود روشن‌فکری دینی و مطالبات نو ـ ۱ چکیده: در این نوشتار با فرض واقعیتی تاریخی به نام جریان روشن‌فکری دینی و امکان آن۱ و پی‌گیری تحولات تاریخی آن در ایران معاصر، در نظر گرفتن واقعیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی جامعه‌ی ایران در دهه‌ی هشتاد شمسی و بررسی موانع بروز طرحی تازه در فرایند تحول روشن‌فکری دینی، ویژگی‌های طرح محتمل آینده برای جریان روشن‌فکری دینی و چشم‌انداز آینده‌ی آن بررسی می‌شود. تفاوت این...