facebook
«شریعتی‌ و فلسفه»‌ به روایت‌ عبدالکریم‌ سروش‌
۱۵ام بهمن، ۱۳۸۹

نام‌ دکتر شریعتی‌ همچنان‌ زنده‌ است‌ و همه‌ی‌ علایم‌ و قراین‌ هم‌ بر این‌ گواهی‌ می‌دهند. اکنون‌ ما در خانه‌ی‌ او در دانشکده‌ای‌ هستیم‌ که‌ به‌ نام‌ او نامیده‌ شده‌ […]

«شریعتی‌ و فلسفه»‌ به روایت‌ عبدالکریم‌ سروش‌
سروش : شریعتی یک راه بود نه یک منزل
۱۲ام بهمن، ۱۳۸۹

سروش : شریعتی در مقام هوشمندی انسان موهوبی بود. یعنی نعمت خداوند بر او فراوان بود و از این نظر با آدمیان دیگر تفاوت محسوسی داشت. اما آنچه اکنون برای […]

سروش : شریعتی یک راه بود نه یک منزل
عبدالکریم سروش کافی نیست
۱۸ام آبان، ۱۳۸۸

طرح‌های موجود روشن‌فکری دینی و مطالبات نو ـ ۱ چکیده: در این نوشتار با فرض واقعیتی تاریخی به نام جریان روشن‌فکری دینی و امکان آن۱ و پی‌گیری تحولات تاریخی آن […]

عبدالکریم سروش کافی نیست