facebook
تشییع بر اصل “نه” برای رد مصلحت
۸ام تیر، ۱۳۸۹

تشییع بر اصل نه است و دکتر علی شریعتی این اصل را به قول خودش برای تمامی جهانیان اثبات نموده است . در شورای عمر عبدالرحمن بن عوف رو به […]

تشییع بر اصل “نه” برای رد مصلحت