facebook
سیگار و دکتر شریعتی
۲۸ام شهریور، ۱۳۸۹

به دکتر شریعتی گفتند:” استاد، سیگار طول زندگی آدمو کوتاه می کنه. ” در جواب گفت:” من به عرض زندگی فکر می کنم. “

سیگار و دکتر شریعتی