سیگار و دکتر شریعتی

به دکتر شریعتی گفتند:” استاد، سیگار طول زندگی آدمو کوتاه می کنه. ” در جواب گفت:” من به عرض زندگی فکر می کنم. “