شریعتی و قصه های پر غصه

از دکتر بهروز حسن نژاد –   نوشتن و سخن گفتن از یک شخصیتی که پیرامون وی، آرای ضد و نقیضی درانداخته می شود و مخالفان و موافقانی به صف می ایستند و صف ها می شکنند، به گونه ای که هواخواهان سینه چاک می کنند و بدخواهان می شکافندش، بسی دشوار است. همین سخنان …

شریعتی و قصه های پر غصه ادامه »