facebook
چالش بین دکتر یدالله سحابی ،مطهری و بازرگان
۴ام فروردین، ۱۳۹۰

نابه هنگام بودن این اطلاعیه اثر بسیار بدی بر اذهان دانشجویان و جوانان گذاشته بود . من بعد از بازگشت به ایران اطلاعیه را دیدم . گفته می شد که […]

چالش بین دکتر یدالله سحابی ،مطهری و بازرگان