دانلود کتاب نیایش های دکتر علی شریعتی


دانلود کتاب نیایش های دکتر علی شریعتی دانلود کتاب های الکترونیکی (pdf) نیایش های شریعتی   enikazemiخدایا! به من تحمل عقیده مخالف ارزانی کن

خدایا! رشد عقلی و علمی، مرا از فضیلت تعصب، احساس و اشراق محروم نسازد.

خدایا! مرا همواره، آگاه و هوشیار دار، تا پیش از شناختن درست” و “کامل” کسی یا فکری، -مثبت یا منفی- قضاوت نکنم.

خدایا! مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان، اضطرابهای بزرگ، غمهای ارجمند، و حیرتهای عظیم را به روحم عطا کن، لذتها را به بندگان حقیرت بخش و دردهای عزیز بر جانم ریز.

دریافت فایل