دانلود کتاب نیایش های دکتر علی شریعتی

خدایا! به من تحمل عقیده “مخالف“ ارزانی کن خدایا! رشد عقلی و علمی، مرا از فضیلت “تعصب“، “احساس“ و “اشراق“ محروم نسازد. خدایا! مرا همواره، آگاه و هوشیار دار، تا پیش از شناختن “درست” و “کامل” کسی یا فکری، -مثبت یا منفی- قضاوت نکنم. خدایا! مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان، اضطرابهای بزرگ، غمهای …

دانلود کتاب نیایش های دکتر علی شریعتی ادامه »