facebook
جای نشستن نیست
۳۰ام خرداد، ۱۳۸۹

بروی این زمین برای شاهینی چون من جای نشستن نیست دکتر  علی  شریعتی گفتگوهای تنهایی “صفحه ۳۸”

جای نشستن نیست