facebook
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۴
۱۴ام دی، ۱۳۸۹

پوران شریعت رضوی: در طول ۱۸ ماهی که در زندان بود، در سلول مجرد به سر می برد، یکی دو دفعه دیگر هم گویا کسانی را به سلول او برده […]

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۴
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۲
۱۲ام دی، ۱۳۸۹

یک بازجوی بدجنسی که مرا درست نمی شناخت و اصلاً بازجوی من نبود، مرا برای مقابله با دیگری صدا زده بود، در ضمن صحبت گفت: “تو داری دروغ میگی، می […]

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۲