facebook
نامه مسلمانان آمریکایی به شهید مطهری
۲۲ام خرداد، ۱۳۸۸

نامه زیر توسط مسلمانان آمریکایی که به شهید مطهری در واکنش به فتوا وی علیه دکتر علی شریعتی است : ما کسانی را که به زندگی عثمان وار نشسته اند […]

نامه مسلمانان آمریکایی به شهید مطهری