از این پس می توانید از لینک هایی که در زیر درج شده به سخنرانی های دکتر علی شریعتی دکتر عبدالکریم سروش و دکتر الهی قمشه ای دسترسی داشه باشد.

برای ورود به صفحه دانلود سخنرامی های دکتر علی شریعتی کلیک کنید.

برای ورود به صفحه دانلود سخنرانی های دکتر عبدالکریم سروش کلیک کنید.

برای ورود به صفحه سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای کلیک کنید.