آری این چنین است برادر – علی کلائی

علی کلائی 33 سال گذشت. سی و سه سال از خرداد شوم سال 1356 خورشیدی. 33 سال از آن صبحگاه شوم و دیده شدن پیکرت در حالی که چشم به آسمان دوخته بودی. 33 سال است که نگاهت به دور دستها خیره مانده تا رهایی را برای ایرانیان و برای همه انسانها از هر دین …

آری این چنین است برادر – علی کلائی ادامه »