تمدن چیست ؟

تمدن چیست ؟ (بخش دوم)

خصوصیاتِ ناتورالیسم : 1. در ورای طبیعت هیچ چیز وجود ندارد. 2. در طبیعت هیچ عاملی از خارج تأثیر ندارد. 3. همۀ پدیده های موجود در هستی، پدیده های جبریِ طبیعت هستند. اگزیستانسیالیسم، ناتورالیسم نیست، چون می گوید همۀ موجودات ساختۀ طبیعتند ولی انسان جورِ دیگر ساخته شده است. ناتورالیست کسی است که همۀ پدیده …

تمدن چیست ؟ (بخش دوم) ادامه »

تمدن چیست ؟ (بخش اول)

ایراد شده در دانشگاه دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد  1345-1350 تمدن از ریشۀ مُدُن و خویشاوندِ مدینه است. بنابراین مدینه به معنای شهر است و تمدن به معنای انتساب، استناد، وابستگی نمودن به آن معنایی است که در این باب آمده است. مثلاً کِبر به معنای بزرگی و تکبر به معنای وابستگی به بزرگ نمایی …

تمدن چیست ؟ (بخش اول) ادامه »