شریعتی و اصلاحات دین

از رضا صالح رضا صالح جلالی : اصلاحات را به ” ویرایش ” معنا کرده اند . یعنی زوائد از چیزی کاستن . و اول بارر فرماسیون یا اصلاحات به نهضت دین پیرایی اطلاق شد . انسان شناسان بر این باورند که طبیعت آدمی تمایل دارد حقایق دینی را در پوششی از تشریفات و مناسک …

شریعتی و اصلاحات دین ادامه »