دسته‌ها
اسلام شناسی مقالات

شریعتی و اصلاحات دین

از رضا صالح

رضا صالح جلالی : اصلاحات را به ” ویرایش ” معنا کرده اند . یعنی زوائد از چیزی کاستن . و اول بارر فرماسیون یا اصلاحات به نهضت دین پیرایی اطلاق شد . انسان شناسان بر این باورند که طبیعت آدمی تمایل دارد حقایق دینی را در پوششی از تشریفات و مناسک و شعائر بپوشاند . که شاید نتیجه رقابت ادیان با یکدیگر باشد . مصلحانی از آن دین در زدودن زوائد و خرافات قد بر می افرازند ، تا دین را به سر چشمه آغازین بر گردانند . و این امر در مسیحیت توسط لوتر و کالون در نهضت پروتستانیتزم علیه تشریفات زائد الوصف مسیحیت شکل گرفت