دسته‌ها
بررسی و نقد ها شریعتی و امام خمینی

سه متفكر معاصر و دانشجویان(امام خمینی، استاد مطهری، دكتر شریعتی)

نويسنده: عبدالكاظم مجتبی زاده

چکیده: فعالیتهای دكتر شریعتی و استاد مطهری در دانشگاهها در سالهای قبل از انقلاب نقش بسزایی در ترویج اندیشه های اسلام انقلابی و مقابله با ترویج افكار الحادی و التقاطی داشت. این فعالیتها موجب پیوند دانشگاه با روحانیت انقلابی شد و در پذیرش رهبری حضرت امام خمینی(ره)، با ویژگی هایی كه در شخصیت و افكار ایشان وجود داشت، از سوی دانشجویان انقلابی به منصه ی ظهور رسید