سه متفکر معاصر و دانشجویان(امام خمینی، استاد مطهری، دکتر شریعتی)

نویسنده: عبدالکاظم مجتبی زاده چکیده: فعالیتهای دکتر شریعتی و استاد مطهری در دانشگاهها در سالهای قبل از انقلاب نقش بسزایی در ترویج اندیشه های اسلام انقلابی و مقابله با ترویج افکار الحادی و التقاطی داشت. این فعالیتها موجب پیوند دانشگاه با روحانیت انقلابی شد و در پذیرش رهبری حضرت امام خمینی(ره)، با ویژگی هایی که …

سه متفکر معاصر و دانشجویان(امام خمینی، استاد مطهری، دکتر شریعتی) ادامه »