کنگره پاریس و کشمکشهای درونی آن ( انشعاب در کنگره )

فعالیتهای علی در این مرحله از زندگی اش به دو بخش سیاسی و فرهنگی تقسیم می شد : در بخش سیاسی که جنبه علمی داشت اوقات او معطوف به دنبال کردن مسائل جاری مملکت و پیدا کردن راهکارهایی در درون جبهه دانشجویی برای حل اختلافات درونی بود . نوشتن بیانیه ها و مقالاتی در چارچوب …

کنگره پاریس و کشمکشهای درونی آن ( انشعاب در کنگره ) ادامه »