شریعتی را سه ویژگی بود: نبوغ، اخلاص و ذوق ادبی سرشار.

تقی رحمانی : شریعتی را سه ویژگی بود: نبوغ، اخلاص و ذوق ادبی سرشار. نبوغ باعث می‌شود که آدمی زود و تند مطلب را درک کند و اگر ذوق ادبی داشته باشد هنرمندانه آن را درک کند و در نتیجه خطیب شود یا نویسنده‌ای زبردست گردد. خلوص باعث می‌شود که اندیشمند سخن‌اش از دل برآید …

شریعتی را سه ویژگی بود: نبوغ، اخلاص و ذوق ادبی سرشار. ادامه »