تناقض گویی و بی احترامی های تناقض گویان

  برگرفته از : نامسلمان هنوز بسیاری از جوانان کشور نمی دانند که شریعتی چه سخنور و نویسنده شیادی بوده است.آیا اسلام یک دین اهریمنی نیست؟ او با مغلطه بافی و سفسطه بافی در قالب جملات زیبا به عوام فریبی و تبلیغ اسلام می پرداخت یک نمونه از آن عوام فریبی: من هرگاه که بیاد …

تناقض گویی و بی احترامی های تناقض گویان ادامه »