در باب بی ادبی شریعتی و پرخاشگری سروش

در باب بی ادبی شریعتی و پرخاشگری سروش ما نیز نگوییم پادوی مینی سوپر پوپر حسین سخنور