دسته‌ها
سخنان کوتاه شریعتی و روشنفکری

بی دینی، نماد روشن فکری

افسوس
روزي خواهد آمد که بي ديني، نماد روشن فکري است
دکتر شریعتی