بی دینی، نماد روشن فکری

افسوس روزی خواهد آمد که بی دینی، نماد روشن فکری است دکتر شریعتی