دسته‌ها
بررسی و نقد ها فلسفه تاریخ مقالات

شريعتی و فلسفه‌ ي تاريخ (روايت دکتر سروش‌)

شريعتي‌ و فلسفه‌ي‌ تاريخ‌ (روايت‌ دكتر سروش‌)

موضوع‌ مورد بحث‌ ما، انديشه‌ي‌ فلسفيِ مرحوم‌ شريعتي‌ درباره‌ي‌ تاريخ‌ است‌. استاد گرامي‌ جناب‌ آقاي‌ دكتر توسلي‌ در سخناني‌ كه‌ عرضه‌ داشتند به‌ جايگاه‌ «فلسفه‌ي‌ تاريخ‌» در مجموع‌ مُدِل‌ هندسيِ دين‌شناسي‌ مرحوم‌ دكتر شريعتي‌ اشاره‌ كردند و اينكه‌ يكي‌ از پايه‌هاي‌ ايدئولوژيِ اسلامي‌ در فكر مرحوم‌ شريعتي‌، فلسفه‌ي‌ تاريخ‌ است‌. شريعتي‌ در بخشهاي‌ مختلفي‌ از آثار خود در باب‌ فلسفه‌ي‌ تاريخ‌ سخن‌ گفته‌ است‌ كه‌ من‌ مي‌كوشم‌ مجموع‌ اين‌ پاره‌ها را كنار يكديگر نهاده‌ و يك‌ رأي‌ منسجم‌ از آن‌ ارائه‌ كنم‌.