دسته‌ها
سخنان کوتاه

سکوت جاریست.

می گویند خدا تنهاست
ما که خدا نیستیم پس چرا تنهاییم؟