سکوت جاریست.

می گویند خدا تنهاست ما که خدا نیستیم پس چرا تنهاییم؟