حباب ها ؛

حباب ها قربانی هوای درون خودشان هستند… شریعتی