زن در چشم و دل محمد (ص)

“… تعدد زوجات از اینگونه است. بی شک وجدان عصر ما از چنین اهانت زشتی نسبت به زن جریحه دار می گردد.