دسته‌ها
سخنان کوتاه عاشقانه ها

دلیل تنهایی ما

در نهان به آنانی دل می بندیم

که دوستمان ندارند ؛

در آشکار از آنانی که دوستمان دارند

غافلیم و شاید این است دلیل تنهایی مان.

دکتر  شهید علی شریعتی