دلیل تنهایی ما

در نهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند ؛ در آشکار از آنانی که دوستمان دارند غافلیم و شاید این است دلیل تنهایی مان. دکتر  شهید علی شریعتی