من تو را دوست دارم

من تو را دوست دارم.. تو دیگری را.. دیگری دیگری را.. و این چنین است که ما تنهاییم.. دکتر شریعتی