شریعتی در زندان

مقاله اختصاصی از دکتر رضا براهنی درباره دکتر علی شریعتی یک: سال 1352 به گمانم اواخر مهر، بسته سیگاری که پس از باز شدن در سلول دستم می‌دهند، سیگار «زر» است. من می‌گویم: «این سیگار من نیست.» نگهبان می‌پرسد: «مگه دکتر تو نیستی؟» من بی‌اختیار متوجه نوشته‌ی روی سیگار می‌شوم. نوشته است: «دکتر شریعتی.» می‌گویم: …

شریعتی در زندان ادامه »