دسته‌ها
زندگینامه یا بیوگرافی

دکتر علی شریعتی در کتاب چهارده سال رقابت ايدئولوژيك در ايران

شريعتي‌ كه‌ بود؟ چه‌ مي‌گفت‌ و چه‌ كرد؟ سؤالاتي‌ است‌ كه‌ پاسخ‌ آن‌ بسيار سخت‌است‌.شريعتي‌ از پيچيده‌ترين‌ موضوعات‌ تاريخ‌ انقلاب‌ اسلامي‌ است‌ كه ‌قضاوت‌ در مورد آن‌ بسيار مشكل‌ است‌ و اين‌ مشكل‌ ريشه‌ در پيچيدگي‌ شخصيت‌شريعتي‌ دارد
سرانجام‌ دكتر شريعتي‌ در روز 29/12/1353 بعد از هيجده‌ ماه‌ بازداشت‌ آزاد گرديد؛اما ساواك‌ به‌ اميدي‌ واهي‌ در پي‌ تسليم‌ شريعتي‌ براي‌ مصاحبه‌‌ تلويزيوني‌ بود.فشارهاي‌ ساواك‌ موجب‌ شد كه‌ وي‌ تصميم‌ بگيرد از ايران‌ مهاجرت‌ كند.مقصد وي‌ آمريكا بود؛ اما دست‌ تقدير او‌ را به‌ لندن‌ كشاند. وي‌ در 26/2/1356 ازتهران‌ به‌ مقصد بلژيك‌ پرواز كرد. دو سه‌ روز در بروكسل‌ ماند و از آنجا به‌ لندن‌ پروازكرد. آن‌ شب‌ دكتر حالت‌ روحاني‌ خاصي‌داشته‌ است‌. به‌ گفته‌ علي‌ فكوهي‌ ميزبان‌ دكتر در لندن‌، آن‌ شب‌ «دكتر را ديدم‌ كه‌با حالتي‌ بسيار عرفاني‌ به‌ نماز ايستاده‌ است‌..‌.» آن‌ شب‌ دكتر تا ساعت‌ 11 با بچه‌ها و خانواده‌ي‌ فكوهي‌ دور هم‌ بودند.«دكتر ساكت‌ و غمگين‌ و گرفته‌ بود و حرفي‌ نمي‌زد.»