دسته‌ها
شریعتی و حسینیه ارشاد

شریعتی و ارشاد ريشه سلطنت را مي زدند

این گفت وگو با دکتر ناصر ميناچي به مناسبت سالگرد بستن حسينيه ارشاد انجام شد

ارشاد ريشه سلطنت را مي زد

حسين سخنور

انتشار مقاله «منطق شيعه صفوي…» از گرم بودن بازار نقد حکايت مي کند؛ بازاري که مدت هاست يا از کسادي و رکود رو به تعطيلي مي رود يا چنان گرم مي شود که تجربه هاي همه تلخ، نشان داده است، گرماي آن، آتشي مي شود و زبانه هاي آن تاک و تاک نشان را هم مي گيرد و همه را مي سوزاند