شریعتی نمرده است، چون ما زنده ‏ایم

سلمان ملتی S_mellati@Yahoo.com   «حتی اگر برای همیشه خاموش شوم حتی اگر دیگر نگذارند که فردا برگردم حتی اگر دیگر نتوانستم آواز بخوانم طنین‏آوای‏من‏که‏از‏درون‏ صومعه بر ‏می‏خواست همواره در این کوهستان خواهد پیچید پس چرا از مرگ بترسم!»(1) امروز چرا افکار بزرگانی چون سید جمال،گاندی، اقبال، امیرکبیر و مصدق فراموش نشده است، چرا نام و …

شریعتی نمرده است، چون ما زنده ‏ایم ادامه »