دسته‌ها
سخنان کوتاه

سیگار و دکتر شریعتی

به دکتر شریعتی گفتند:” استاد، سیگار طول زندگی آدمو کوتاه می کنه. ”
در جواب گفت:” من به عرض زندگی فکر می کنم.